God and Politics in Esther (2016)

יורם חזוני

איילת השחר: הלקחים הפוליטיים של מגילת אסתר

איילת השחר מוציא את מגילת אסתר מההקשר הרגיל שלה כמעין מעשייה מנותקת, ומבקש למצוא בה לקחים הנוגעים לסוגיות מחשבה מדינית של ימנו. זהו חיבור מקורי החושף את תפישת המדינה הטובה שגלומה במגילה, כיצד על מנהיגות ראיה לקבל החלטות משפיעות על גורל הציבור, ואת סוגיית האמונה וניהול ענייני הציבור במציאות של הסתר פנים.