John Locke’s Political Philosophy and the Hebrew Bible (2018)

יחיאל לייטר

הפילוסופיה הפוליטית של ג׳ון לוק והמקרא

בשתי המסכתות על ממשל מדיני של ג’ון לוק יש אזכורים רבים לפסוקי המקרא אך מועטים לפסוקי הברית החדשה. אך עד כה מאפיין מפתיע זה לא זכה לתשומת לב בספרות. בספר זה, יחיאל לייטר מציע קריאה ׳עברית׳ לחיבור הפוליטי היסודי של ג׳ון לוק. על ידי כך, הוא מייסד אסכולה חדשה לפרשנות הפילוסופיה הפוליטית של לוק ומאתגר את האסכולות הקיימות. הוא מראה כיצד הבנה של היסודות העבריים של התיאוריה הפוליטית של לוק מיישבת בעיות רבות ופולמוסים אקדמיים רבים המצויים במשנתו של לוק. יותר מאשר ספר זה עוסק בתיאוריה הפוליטית של ג׳ון לוק, הוא עוסק ברעיונות היסוד של הציוויליזציה המערבית. בעוד שהוא מתמקד ב-׳עבריות׳ אצל לוק, הספר מוכיח כי לנרטיב הפוליטי התנ״כי יש רלוונטיות מתמשכת עבור המודרנה. ימצאו בו עניין: תלמידים של לוק ותיאוריה פוליטית, הפילוסופיה וההיסטוריה של העת החדשה המוקדמת ובקרב לומדי מקרא.

לרכוש את הספר »