John Selden and the Western Political Tradition (2017)

אופיר העברי

ג׳ון סלדן והמסורת הפוליטית המערבית

תיאורטיקן פוליטי ומשפטי, עורך דין, מנהיג פרלמנטרי, היסטוריון ורב לשוני, ג׳ון סלדן (1584-1654) היה אחד מענקי הרוח באנגליה של תקופת הרנסנס, אשר חשיבותו והשפעתו האמיתית הולכות וזוכות להכרה מחודשת.  ג׳ון סלדן והמסורת הפוליטית המערבית מדגיש את תפקידו בפיתוח רעיונות פוליטיים של העת החדשה המוקדמת כגון חוק הטבע והזכות הטבעית המודרנית, זהות לאומית ומסורת, האינטגרציה הפוליטית של הכניסיה והמדינה, והשפעתם של רעיונות יהודיים על המחשבה הפוליטית המערבית. העברי מנתח את רעיונותיו הפוליטיים של סלדן בהקשר של בני זמנו: גרוטיוס, הובס ופילמר. הספר מראה כיצד רעיונות אלה הזינו והשפיעו על חיבורים מאוחרים ומוכרים יותר כגון של אדמונד ברק.

לרכוש את הספר »