Philosophy of the Law: The Political in the Torah (2011)

שמואל טריגנו

פילוסופיה של החוק: הפוליטי בתורה

טריגנו הוא מהמובלים שבפילוסופים והתיאולוגים היהודיים של תקופתנו, וספרו “פילוסופיה של החוק” הוא יצירתו החשובה ביותר. באמצעות שילוב של התבוננות בטקסט המקראי ובחינה פילוסופית שלו, מבקש טריגנו לפתח הבנה של טבעו של המימד הפוליטי ביהדות בכלל, ובחיבור המקראי המכונן שלה בפרט. ליבת מחקר זה היא ההתבוננות בחיבור המקראי ובלשון העברית, אך הוא גם מראה את החשיבות שלהם לסוגיות הפוליטיות החשובות של ימנו. מבוא של חוקר הפילוסופיה היהודית דוד נובאק מציג את עבודתו החשובה של טריגנו שהייתה מוכרת עד לא מכבר בעיקר לציבור דובר הצרפתית.