Plato’s Threefold City and Soul (2018)

יהושע י. ויינשטיין

העיר והנפש המשולשות של אפלטון

 ה-‘רפובליקה’ של אפלטון משרטט עיר אידיאלית המורכבת משלושה חלקים, המקבילים למרכיבים של נפש האדם: התבונה, התיאבון והרוח הלוחמת. אולם, זה זמן רב שחלוקה זו מלווה באי-בהירות ופולמוס, במיוחד ביחס לתפקיד אשר היא מעניקה לכעס ולרוח התחרות. ב-העיר והנפש המשולשות של אפלטון, יהושע י. ויינשטיין טוען כי, עבור אפלטון, הנחישות ועוז הרוח אינם רק ביטויים לטבע האנושי המלא תאוות ורגשות, אלא נושאים בתפקיד חיוני עבור יכולת הפעולה התבונית של האדם והחברה המדינית. לפי ה-‘רפובליקה’, החיים האנושיים זקוקים לאומץ רוח לא פחות מאשר מחשבה תבונית ומזון חומרי. הדיון מתפרס על פני שיטתו של אפלטון אודות: יסודות בהיגיון ובמטה-פיזיקה לצדק ואי-צדק, כישלונותיהן של ערים בלתי-שלמות ולא מתפקדות, והסינרגיה הפורייה של נטיותינו וסגולותינו אשר מתבהרת אך ורק במסגרת השאיפה לצדק של חברת פוליטית אשר עומדת על רגליה.

לרכוש את הספר »