The Democratic Ideal and the Shoah (2010)

שמואל טריגנו

הרעיון הדמוקרטי והשואה

האם השואה הנה אירוע יחידני או רק אחד ממקרים רבים של רצח-עם שהתרחשו וממשיכים להתרחש בעידן המודרני? בחיבור זה מציג שמואל טריגנו השקפה לפיה יש להבין את השואה במושגים אוניברסליים ופרטיקולאריים, בעת ובעונה אחת. אוניברסלי משום שהוא נוגע לערכים והמשמעות של המודרניות, פרטיקולרי משום שבמרכזו עומדת ההוויה הייחודית של היהודים.

תוך שילוב של מרכיבים היסטוריים, מחשבה מדינית, פסיכואנליזה והרמנויטיקה, טריגנו טוען שהבנת היחס של הדמוקרטיה אל היהודים הנו המפתח להבנת עצם טבעה של הדמוקרטיה ושל השדים הרודפים אותה בעידן שלנו, מהאנטי-שמיות ללאומנות, לטוטאליטריות לרב-תרבותיות.
שאלת היסוד של הספר נוגעת ליכולתה של התיאוריה הדמוקרטית להתגבר על הדילמה הפנימית המכרסמת בה, בין קולקטיביות לאינדיבידואליות, בין אוניברסליזם לפרטיקולאריות.