The Documentary Hypothesis (2005)

משה דוד קסוטו

תורת התעודות וחיבור החומש

הגם שיצא לאור לראשונה לפני יותר משישים שנה, נותר הספר בגדר קלאסיקה בתחום לימודי המקרא. בהיותו תמציתי בתבניתו ועממי בדרך הצגתו, משרטט הספר ביד אמן את תורת התעודות ומעביר את שיטותיה ואת מסקנותיה הפרשניות תחת שבט הביקורת. קאסוטו, המבסס את ספרו על השוואה בין החומש ליצירות ספרותיות מן המזרח הקרוב הקדום, על חקירת מבנים דקדוקיים עבריים ועל ניתוח ספרותי מבריק, מביא טיעונים מנומקים לכך שהטקסט המקראי הנו מקשה אחת.

הקדמה שחיבר יהושע ברמן, עמית במכון הרצל, ממקמת את ספרו של קסוטו בהקשר הדיון העכשווי בחיבור המקרא.