The Jewish State: The Struggle for Israel’s Soul (2000)

יורם חזוני

מדינת היהודים: המאבק על נפשה של ישראל

חיבור מעורר מחשבה המציע קריאה חדשה של תולדות הרעיון הציוני במדינת ישראל, ומציג כיצד קבוצה של אינטלקטואלים ובהם מרטין בובר וחנה ארנדט נלחמו בעקביות נגד הקמת מדינת הלאום היהודית, ולאחר הקמתה עשו פעלו בעקביות, תוך שימוש בשליטתם באוניברסיטה העברית, להדחת דוד בן-גוריון ולדחיית מורשת תנועת העבודה הציונית. זהו ספר חובה למי שמבקש להבין את מצבם העכשווי של הציונות ושל השיח הרעיוני בישראל.