The Philosophy of Hebrew Scripture (2012)

יורם חזוני

הפילוסופיה של המקרא

רבים בעולם ובארץ מציגים את המקרא כחיבור שבמרכזו “התגלות”? יצירה אשר עיקר עיסוקה במעשי ניסים והעולם הבא. זו השקפה הנפוצה לא רק בקרב ציבורים רחבים אלא גם באקדמיה. “הפילוסופיה של המקרא” מציג מסגרת אחרת לקריאה והבנה של החיבור המקראי – כעוסק באופן שעלינו לחיות את חיינו בעולם הזה, כיחידים וכציבור.

יורם חזוני מציג כיצד מחברי המקרא עשו שימוש בכלים ספרותיים כגון סיפר היסטורי ורטוריקה נבואית, בכדי להציג טיעונים פילוסופיים עקרוניים בנוגע למוסר, מחשבה מדינית ומתאפיסיקה. הוא מציע קריאה חדשה אשר מאירה את החיבור המקראי כטקסט פילוסופי. חזוני דן בסוגיות שהוא מעלה ללא כל הנחותמוקדמות לגבי הזהות או האמונות הדתיות או האחרות של קוראיו, אינומניח היכרות מוקדמת עם המקרא או עם מינוחים אקדמיים מקצועיים. הוא מאפשר לגשת למקרא במבט חדש.

מבהיקורת:

“חקירה מעמיקה ובהירה של הקשר בין שני הזרמים העיקריים של ההיטוריה האינטלקטואלית שלנו. הישג דגול.”
(סטיוון פינקר, פרופסור לפיכולוגיה, אוניברסיטת הארוורד)

“חיבור משנה-פרדיגמות בעל משמעות עצומהץ”
(הרב לורד יונתן סאקס, הרב הראשי של חבר העמים הבריטי)

“הרפתקאה אינטלקטורלית מרתקת”
(אלן מיטלמן, הסמינר התיאולוגי היהודי JTS)