The Question of God’s Perfection (2018)

יורם חזוני ודרו ג׳ונסון (עורכים)

שאלת שלמותו של אלוהים מחברת בין חוקרים מהמסורת היהודית והנוצרית על מנת לעסוק בבחינה ביקורתית של התיאולוגיה אודות הישות המושלמת לאור המקורות התנ״כיים והמקורות רבניים הקלאסיים.

לרכוש את הספר »