The Temple: Its Symbolism and Meaning (1997)

יהושע ברמן

המקדש: הסימליות והמשמעות

כשעוסקים בבית המקדש בירושלים כפי שהתקיים בפועל, הדימוי הרווח מדגיש את הקרבת הקרבנות, עולי הרגל ואת הכהן הגדול הניגש אל קודש הקודשים ביום הכיפורים. לכל אחד מדימויים אלה אכן היה חלק ממשי בקיום המקדש ועבודתו, אך הם עלולים להאפיל על המשמעות המעשית והרוחנית שאמורה להיות למקדש על חיי היהודים.
חיבור זה בוחן את סוגיית בית המקדש בשלל הקשרים מרתקים ולא פעם בלתי צפויים, ביניהם: המלוכה וריבונות ישראל בארצו, המלוכה והברית בהר סיני, השבת, סוגיות חינוכיות וגן העדן.
ברמן טוען כי מנקודת המבט המקראית בית המקדש אינו רק המוסד המרכזי של החברה הישראלית האידיאלית, אלא גם הרעיון המרכזי אשר כורך יחדיו את כל האחרים.